Stadgar för Iyengar yoga föreningen i Sverige


Stadgar för Iyengar yogaföreningen i Sverige
Version 3

Fastställda vid konstituerande möte för Iyengar yogaföreningen i Sverige 18 november 2008 i Stockholm. 
Reviderad version 2 - godkänd årsstämman 2016 och 2017
Reviderad version 3 - godkänd årsstämman 2021 och 2022.

§ 1 Namn.
Föreningens namn är Iyengar Yogaföreningen i Sverige.

§ 2 Form.
Föreningen är en ideell förening. Föreningens hedersordförande är Yogacharya B.K.S. Iyengar eller den han utsett som sin efterträdare. Föreningen är knuten till Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute, RIMYI i Pune, Indien. Föreningen är oberoende av stat, kommuner, religiösa, politiska eller enskilda intressen.

§ 3 Säte.
Föreningens säte är Göteborg.

§ 4 Syfte och målsättning.
Föreningens syfte är att sprida BKS Iyengars undervisningsmetod och att upprätthålla standarden på Iyengar yogaundervisningen i enlighet med hans konstitutionsguide upprättad i Pune.
Föreningens målsättning är att vara en sammanhållande länk mellan certifierade lärare, blivande lärare och övriga medlemmar inom landet och hålla kontakten med andra Iyengar yogaföreningar och till RIMYI i Pune. Detta innebär att föreningen samordnar och arrangerar olika yogaevenemang, -workshops eller andra aktiviteter av nationellt intresse.
Föreningen ansvarar för att årligen uppdatera ett register över certifierade lärare och lärarelever. Föreningen ansvarar för insamling av pengar till förenings- och styrelsearbete.

§ 5 Medlemskap
Föreningen är öppen för alla. Medlem är den som aktivt tagit ställning till medlemskap genom att betala medlemsavgift och stödja föreningens syfte och målsättningar. Medlem har rösträtt på medlems- och årsmöten.
Alla certifierade Iyengar yogalärare måste vara medlemmar i föreningen och årligen betala avgift, för Certification Mark (CM - Natarajasana Logotypen) till föreningen, för att få undervisa och annonsera i BKS Iyengars namn.
Den som går mentorsprogram för att bli Iyengar yogalärare måste vara medlem i föreningen.

§ 6 Årsmöte
Årsmötet, ska hållas före 31 mars och utlysas på föregående årsmöte. På föreningens hemsida och via e-post ska tid och plats meddelas direkt efter beslutad tidpunkt för nästa årsmöte. Årsmöte ska hållas en lördag eller söndag. Kallelse till årsmötet och dagordning till detta möte ska skickas ut med brev eller e-post till medlemmarna och annonseras på föreningens hemsida senast tre veckor före mötet.

Styrelsen kan därutöver kalla till extra medlemsmöte vid behov. Extra medlemsmöte ska hållas på en lördag eller söndag. Kallelse till extra medlemsmöte ska även ske om minst en femtedel av föreningens medlemmar ser en specifik anledning till detta och via e-post eller brev meddelar styrelsen. Kallelse till extra medlemsmöte ska annonseras på föreningens hemsida och skickas med brev eller e-post till föreningens medlemmar senast 4 veckor före mötet. Styrelsen ansvarar för kallelse och utskick.

Årsmötets dagordning
1. Mötets öppnande2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Fastställande av röstlängd.
4. Mötets behöriga utlysande
 
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 
6. Fastställande av dagordning
 
7. Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning med resultat och balansräkning. 

8. Föredragning av revisionsberättelse 

9. Fastställande av balansräkning samt vinst- och förlusträkning för föregående år 

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionsberättelsen omfattar
 
12. Fastställande av budget och avgifter för innevarande år

13. Val av styrelse och mandatperioder
                             – Ordförande på 2 år
                            – Kassör på 2 år
                             – 3-5 Ledamöter 1 år (vice ordförande och sekreterare väljs inom styrelsen)
                            – 1-2 Suppleanter 1 år
Styrelsemedlem kan väljas om efter avslutad period i styrelsen, men högst i 6 år. Efter ett uppehåll på två år är återval möjligt. Majoriteten av styrelsen skall vara certifierade lärare i Iyengar yogametoden, men minst 1 person ska vara en icke certifierad yogalärare. 
14. Val av en revisor och en revisorssuppleant.

15. Val av medlemmar till de olika kommittéerna.

16. Val av valberedning.
17. Motioner (medlemsförslag) och propositioner (förslag från styrelsen) ska ha lämnats senast 4 veckor före årsmötet.
18. Övriga frågor (som kan diskuteras men inte fattas beslut om)

Följande ärenden skall behandlas på extra föreningsmöte som enligt § 6 kan utlysas:
        1. Mötets öppnande
        2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
        3. Val av 2 personer att jämte ordföranden justera protokollet
        4. Fastställande av dagordning
        5. Motioner och propositioner

§ 7 Styrelse
Styrelsen beslutar över löpande frågor men är underställd medlems- och årsmöten.

Styrelsen ska
- verkställa de beslut som fattats på årsmötet,
- ansvara för föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper,
- avge årsredovisning till revisorn för det senaste räkenskapsåret sex veckor före årsmötet.
- ansvara för att föreningens syfte, målsättning och stadgar följs
- hålla styrelsemöte minst tre gånger per år med mindre än fem månader mellan varje möte.
- protokollföra sina möten
Firmatecknare är föreningens ordförande och kassör, var för sig.
2/3 av styrelsen krävs för att styrelsen ska vara beslutsmässig.  

Ordförande åligger
- att föra föreningens talan
- att övervaka föreningens verksamhet och i samråd med vice ordförande och kassör avgöra sådana angelägenheter, som inte är av sådan vikt att det krävs ett styrelsemöte
- att kalla till styrelsemöten och föreningsmöten

- att ansvara för att kallelse till såväl styrelsemöten, medlemsmöten som årsmöten skickas ut och även publiceras på föreningens hemsida
- att leda förhandlingar och diskussioner vid styrelsemöten
- att ansvara för att föreningens officiella e-postadress sköts, dvs att e-post läses och
 besvaras inom 2 veckor
Vid förfall för ordförande inträder vice ordförande.

§ 8 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår löper från 1 januari till 31 december.

§ 9 Uteslutning
Medlem som bryter mot stadgarna eller uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar föreningens intressen eller ändamål kan uteslutas av styrelsen. Styrelsen ska ha en dialog med berörd medlem som också ska få föra sin talan. Utesluten medlem får hänskjuta frågan om uteslutning till extra föreningsmöte eller årsmöte.  Anmälan ska ske skriftligt till styrelsen senast 30 dagar från det meddelandet om uteslutning sänts via brev till medlemmen.

§ 10 Omröstning
Vid styrelsemöten gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Vid års- och medlemsmöten gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  Medlemmar som inte kan närvara på årsmöte eller medlemsmöte har möjlighet att poströsta eller lämna en bevittnad fullmakt.

§ 11 Stadgeändring
För att ändra dessa stadgar krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte, med minst 1 månad mellan mötena.

§ 12 Upplösning
Föreningens upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. Röstning kan även ske genom poströstning eller bevittnad fullmakt. Upplösning kan också ske på beordran av hedersordförande BKS Iyengar eller den han utser till sin efterträdare. Efter revisorns godkännande av räkenskaperna skall alla kostnader betalas, därefter skickas eventuellt överskott till Light on Yoga Research Trust (Mumbai, Indien) eller någon annan ideell Iyengar Yogaförening.  Det sista mötet beslutar om fördelningen av medel.