Stadgar för Iyengar yoga föreningen i Sverige

Fastställda vid konstituerande möte för Iyengar yogaföreningen i Sverige 18 november 2008 i Stockholm.

§ 1         Namn.

Föreningens namn är Iyengar Yogaföreningen i Sverige.

§ 2         Form.

Föreningen är en ideell förening. Föreningens hedersordförande är Yogacharya B.K.S. Iyengar eller den han utsett som sin efterträdare. Föreningen är knuten till Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute, RIMYI i Pune, Indien. Föreningen är oberoende av staten, kommuner, religiösa, politiska eller enskilda intressen.

§ 3         Säte.

Föreningens säte är Göteborg.

§ 4         Syfte och målsättning.

Föreningens syfte är att sprida BKS Iyengars undervisningsmetod och att upprätthålla standarden på Iyengar yogaundervisningen i enlighet med hans konstitutionsguide upprättad i Pune.

Föreningens målsättning är att vara en sammanhållande länk mellan certifierade lärare, blivande lärare och övriga medlemmar inom landet och hålla kontakten med andra Iyengar yogaföreningar och till RIMYI i Pune. Detta innebär att föreningen samordnar och arrangerar olika yogaevenemang, -workshops eller andra aktiviteter av nationellt intresse.

Föreningen ska ansvara för att årligen uppdatera ett register över certifierade lärare samt lärarelever. Föreningen ska ansvara för insamling av pengar till förenings- och styrelsearbete.

§ 5         Medlemskap

Föreningen är öppen för alla. Medlem är den som aktivt tagit ställning till medlemskap genom att betala medlemsavgift och stödjer föreningens syfte och målsättningar. Medlem har rösträtt på medlems- och årsmöten.

Alla certifierade Iyengar yogalärare måste vara medlemmar i föreningen samt årligen betala avgift, för Certification Mark (CM - Natarajasana Logotypen) till föreningen, för att få undervisa och annonsera i BKS Iyengars namn.

Alla som går utbildning för att bli Iyengar yogalärare måste vara medlemmar i föreningen.

§ 6         Årsmöte

Årsmötet, ska hållas före 31 mars och utlysas på föregående årsmöte. På föreningens eventuella hemsida och via e-post ska tid och plats meddelas direkt efter beslutad tidpunkt av nästa årsmöte. Årsmöte ska hållas en lördag eller söndag. Kallelse till årsmötet och dagordning till detta möte ska skickas ut med brev eller e-post till medlemmarna och annonseras på föreningens eventuella hemsida senast tre veckor före mötet.

Styrelsen kallar därutöver till extra medlemsmöte om den uppfattar det nödvändigt. Extra medlemsmöte ska hållas på en lördag eller söndag. Kallelse till extra medlemsmöte ska även ske när minst en femtedel av föreningens medlemmar har en specifik anledning till det och via e-post eller brev meddelar anledningen. Kallelse till extra medlemsmöte ska annonseras på föreningens eventuella hemsida samt skickas med brev eller e-post till föreningens medlemmar senast 4 veckor innan mötet. Styrelsen ansvarar för kallelse och utskick.

Årsmötet skall innehålla följande punkter:

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Fastställande av röstlängd.

4. Mötets behöriga utlysande
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
6. Fastställande av dagordning
7. Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning
8. Föredragning av revisionsberättelse
9. Fastställande av balansräkning samt vinst- och förlusträkning för föregående år
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionsberättelsen gäller
11. Förslag på aktiviteter för att samla pengar till föreningen
12. Fastställande av budget och avgifter för innevarande år
13. Val av följande styrelsemedlemmar:

                             – Ordförande

                             – Kassör

                             – 3-5 Ledamöter (ändrat efter 2016 och 2017 årsmöte)

                             – 1-2 Suppleant (ändrat efter 2016 och 2017 årsmöte)

Mandatperiod för styrelsemedlemmarna

Ordförande 1 år, 1 år, 1 år, 1 år, 1 år, 1 år osv.

Vice ordförande 2 år, 2 år, 2 år  osv.

Kassör 1 år, 2 år 2 år, 2 år osv.

Sekreterare 2 år, 2 år, 2 år osv.

Ledamot 1 år, 2 år, 2 år, 2 år osv.

För att undvika att hela styrelsen byts ut samtidigt har medlemmarna olika mandatperioder, enligt schemat för att på så sätt skapa en kontinuitet i styrelsearbetet.

Ordförande samt 2 ledamöter väljs på ett år. Kassör, vice ordförande och sekreterare samt 1 ledamot väljs på två år med undantag för det första verksamhetsåret då val sker enligt schema nedan.

En styrelsemedlem kan väljas om efter avslutad period, men kan sitta kvar i styrelsen i högst 6 år. Därefter kommer en viloperiod på 2 år innan återval är möjligt. Majoriteten av styrelsen skall vara certifierade lärare i Iyengarmetoden, minst 1 person ska vara en icke certifierad lärare i Iyengarmetoden. Det är önskvärt att styrelsemedlemmarna kommer från olika delar av Sverige.

14. Val av en revisor och en revisorsuppleant.
15. Val av kommittéer samt medlemmar i de olika kommittéerna.
16. Val av 2 personer till valberedning.

17. Medlemsförslag och/eller förslag från styrelsen som ska ha inkommit senast 4 veckor före årsmötet.

18. Övriga frågor                       

Följande ärenden skall behandlas på extra föreningsmöte som enligt § 6 kan utlysas:      

        1. Mötets öppnande

        2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

        3. Val av 2 personer att jämte ordföranden ska justera protokollet

        4. Fastställande av dagordning

        5. Medlemsförslag och/eller förslag från styrelsen

        6. Övriga frågor

§ 7                 Styrelse

Styrelsen som beslutar över löpande frågor är underställd medlems- och årsmöten.

Styrelsen ska

verkställa de beslut som fattades på årsmötet,

ansvara för föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper,

avge årsredovisning för det senaste räkenskapsåret sex veckor innan årsmötet till revisorerna.

gemensamt ansvara för att föreningens syfte, målsättningar och stadgar följs

hålla styrelsemöte minst tre gånger per år med mindre än fem månader mellan varje möte.

protokollföra sina möten

Firmatecknare är föreningens ordförande och kassör.

2/3 av styrelsen måste vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsmässig.  

Ordförande åligger

-     att föra föreningens talan,

-     övervaka dess verksamhet och i samråd med vice ordföranden och kassören avgöra
      sådana angelägenheter, som inte är av den vikt att det är nödvändigt att hålla ett
      styrelsemöte,

-     att låta utfärda kallelse till föreningsmöte och styrelsemöten,
-     att ansvara för att kallelse till såväl styrelsemöten, medlemsmöten och årsmöte/n
      publiceras på föreningens eventuella hemsida och skickas ut,

-     att leda förhandlingarna/diskussionerna vid styrelsemöten,

-     att ansvara för att föreningens officiella e-postadress sköts, dvs att e-post läses och
      besvaras inom 2 veckor

Vid förfall för ordförande inträder vice ordförande.

§ 8                 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår löper från första januari till sista december.

Det första räkenskapsåret blir 18 oktober, 2008 - 31 december, 2009

§ 9                 Uteslutning

Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas. Styrelsen ska föra en dialog med berörd medlem och medlemmen ska få föra sin talan. Utesluten medlem får hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämma/årsmötet eller extra årsmöte eller medlemsmöte genom att anmäla detta skriftligt till styrelsen senast 30 dagar från det meddelandet om uteslutning avsänts via brev till medlemmen.

§ 10               Omröstning

Vid styrelsemöten gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal skiljer lotten. Vid års- och medlemsmöten gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandes mening, utom i personval där lotten skiljer. Medlemmar som inte kan närvara på årsmöte/medlemsmöte har möjlighet att poströsta eller skicka en bevittnad fullmakt.

§ 11               Stadgeändring

För att ändra dessa stadgar krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte, med minst 1 månad mellan mötena.

§ 12               Upplösning

Föreningens upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. Röstning kan även ske genom poströstning eller bevittnad fullmakt. Upplösning kan också ske på beordran av hedersordförande BKS Iyengar eller den han utser till sin efterträdare. Efter revisorns godkännande av räkenskaperna skall alla kostnader betalas, därefter skickas eventuellt överskott till Light on Yoga Research Trust (Mumbai, Indien) eller någon annan ideell Iyengar Yogaförening.  Det sista mötet beslutar om fördelningen av medel.